Dotazníky k hodnoteniu psychomotorického vývinu dieťaťa

Hodnotenie psychomotorického vývinu slúži na posúdenie, ako dieťa rastie a mení sa, ako sa vyvíja a je súčasťou lekárskeho vyšetrenia pri preventívnych prehliadkach detí. Deti sa správajú inak doma, inak v ambulancii. Vytvoriť si obraz o tom ako sa dieťa pohybuje, rozpráva, učí sa, ako reaguje v rôznych situáciách je ideálne v spolupráci s informáciami od Vás rodičov, od najbližších, ktorí dieťa dôverne poznajú. 

Spolupráca rodiča spočíva  v tom, že vyplní dotazník podľa veku svojho dieťaťa a doručí ho k lekárovi pri preventívnej prehliadke, poradni.  

Rodič má nasledovné možnosti:

  1. vyplniť elektronický dotazník na www.zdraviedietata.sk  a odoslať ho k nám - naša ambulancia je v zozname lekárov na odoslanie
  2. vyplniť elektronický dotazník, vytlačiť ho a priniesť osobne do našej ambulancie
  3. zobrať si vytlačený dotazník z našej ambulancie, vypísať ručne a priniesť osobne do našej ambulancie

Dotazníky sú dostupné tu: 

Vývinový skríning

  • vznikol podľa medzinárodne uznávaných štandardov tvorby skríningových metód, normy boli vytvorené na základe analýzy dát rozsiahlej výskumnej vzorky slovenských detí.
  • pomáha lekárovi posúdiť ako sa dieťa vyvíja, či má dostatok zručností, ktoré umožňujú hrať sa, učiť sa a žiť rovnakým spôsobom ako iné deti rovnakého veku.
  •   cieľom je zachytiť deti vyvíjajúce sa inak ako je typické. Je to preventívne opatrenie.
  •   rodičom poskytuje informácie, ktoré správanie dieťaťa je pre jeho vek typické.