Ako požiadať o OČR


Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19. Od 2.9. je opätovne zahájená povinná školská dochádzka

  • V prípade, chorého dieťaťa sa postupuje štandardne – pri osobnej návšteve alebo vyšetrením dišančnou formou (mail, telefón) lekár vystavuje tlačivo o OČR.   
  • Ak bola dieťaťu nariadená karanténa RÚVZ pre podozrenie na infekciu SARS-CoV-2, lebo bolo napr. úzkym kontaktom, alebo domácu izoláciu z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 (nie pri uzavretí škôl na základe usmernenie MŠVVaŠ), OČR vystavuje pediater dištančne.
  • Nárok na pandemickú OČR majú iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda resp. škola / materská škola bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle rozhodnutia ministra školstva
  • Nárok na pandemické OČR pre prípad uzatvorenia triedy/školy majú aj rodičia/oprávnené osoby, ktoré osobne a celodenne ošetrujú dieťa staršie ako 11 rokov, ktorého zdravotný stav podľa príslušného pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou. Vo všetkých prípadoch prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, nevystavuje ju pediater. 
  • https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr
  • Vo všetkých prípadoch, kde to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, je akceptované dištančné vydávanie OČR bez fyzickej prítomnosti pacienta resp. osoby, ktorá sa o dieťa stará.